Tulosta

Uutisia

16.11.2017 13.46

Tuomioita työturvallisuusrikoksista kattotöissä

Kattotöiden työturvallisuuden toteutus ontuu työmailla putoamissuojauksen ja kulkuteiden osalta, osoittavat tuoreet käräjäoikeustason ratkaisut.

Marraskuun alussa annettiin Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa ja Espoon käräjäoikeudessa tuomiot työturvallisuusrikoksista kattotöissä.

Espoon tapauksessa työntekijä oli kiivennyt katolle nojatikkaita, jotka olivat luisuneet nurin. Työntekijän kantapää murtui hänen pudotessaan maahan. Työmaan päätoteuttajan edustaja tuomittiin 3.11.2017 sakkorangaistukseen turvallisten kulkuteiden puuttumisesta.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi 7.11.2017 Hämeen Laaturemontti Oy:n yhteisösakkoon ja kaksi sen palveluksessa olevaa henkilöä sakkorangaistukseen puutteellisesta putoamissuojauksen toteuttamisesta ja puutteellisesta kulkutiestä katolle. Tapauksessa Hämeen Laaturemontti teki rivitaloyhtiössä kattosaneerausta siten, että ainoa kulkutie katolle oli nojatikkaat, ja katon putoamissuojaus oli selvästi puutteellinen ja näin ollen omiaan aiheuttamaan vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle. Tuomio ei ole lainvoimainen. Käräjäoikeuden perusteluissa todetaan, että yhtenä yhteisösakon perusteena on lukuisat Hämeen Laaturemontin työmaille tehdyt työturvallisuustarkastukset, joissa on havaittu puutteita putoamissuojauksessa ja kulkuteissä, ja joista on raportoitu yhtiölle.

Hämeen Laaturemontin palveluksessa ollut henkilö tuomittiin 28.9.2017 Tuusulan käräjäoikeudessa työturvallisuusrikoksesta sakkoon hänen laiminlyötyään asianmukaisen putoamissuojauksen järjestämisen omakotitalon kattosaneerauksessa.


Palaa otsikoihinNestekaasuletkun enimmäispituus kattotulitöissä

Kattotulitöissä käytetään SFS-EN ISO 3821 -standardin mukaista nestekaasuletkua, joka ei saa olla niin pitkä, että ylisuuren virtauksen katkaisuventtiilin toiminta estyy. Letkun pituus ei saa olla yli 20 metriä.


Kannattaako lumi poistaa katolta?

Rakennusten yläpohjarakenteet on mitoitettu kestämään tavanomaista suurempiakin lumikuormia. Suomen Ympäristökeskus seuraa alueellisia lumimääriä ja tiedottaa lumenpoiston tarpeellisuudesta. Ajantasaista tietoa lumikuormista: www.ymparisto.fi 

Kattourakoitsijat tekevät kattojen kuntoarvioita, tarkastuksia ja lumikuormalaskelmia, joiden perusteella voidaan tehdä tapauskohtainen arvio lumenpoiston tarpeellisuudesta.

Alueellisen lumimäärän lisäksi kiinteistön omistajan on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin lumikuorman ja muiden lumen mahdollisesti aiheuttamien haittojen arvioinnissa:

1) Rakenne: lumen kasautuminen jiirialueille ja tasoerojen kohdalle; läpivientien, ylösnostojen ja vastaavien tiiveys; katon ikä, kattomuoto ja katemateriaali.

2) Alueelliset olosuhteet: tuuliolosuhteet voivat vaikuttaa lumen kasautumiseen esimerkiksi merenrannan läheisyydessä ja aukeilla paikoilla.

3) Sää: lumen sulamisen ja veden jäätymisen vaikutus, sateet ym...

Lumenpoiston kannattavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Ammattilaisten käyttö kannattaa

Kattoalan ammattilaiset pystyvät arvioimaan lumenpoiston tarpeellisuuden, poistavat lumen katetta vaurioittamatta ja huolehtivat asianmukaisesta työturvallisuudesta. Osaavan ja vastuunsa tuntevan kattourakoitsijan löytää esimerkiksi Kattoliiton kotisivuilta.

Työturvallisuus kattotöissä

Lumenpoistossa ja muissa kattotöissä on huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta. Kulku katolle, putoamissuojaus ja lumen pudotusalueen turvaaminen kuuluvat olennaisina osina työturvallisuuteen. Katemateriaalien liukkaudessa on suuria eroja.

Ammattimaisesti toimivat kattourakoitsijat huolehtivat aina putoamissuojauksesta, jos pudotuskorkeus on yli kaksi metriä. Omatoimisen lumenpoiston tekijän tulee huolehtia riittävästä putoamissuojauksesta, esimerkiksi käyttämällä turvavaljaita ja tukevasti kiinnitettyä köyttä tai liinaa. Vyötärön ympärille sidottu köysi ei ole putoamissuojaus!

Kiinnitä huomiota katon kuntoon

Lumenpoistossa ei saa vaurioittaa katetta. Teräväkärkisten työvälineiden käyttö tai jään poisto hakkaamalla voi aiheuttaa vakavia vaurioita. Kaikkea lunta ei yleensä kannata poistaa, vaan katolle jätetään 10-15 cm suojaava lumikerros.

Katon huoltoon kuuluu silmämääräinen tarkastus kahdesti vuodessa, mieluiten keväällä ja syksyllä. Kattourakoitsijat suorittavat kattojen kuntoarviointeja ja tekevät huoltoja ja korjauksia. Omatoimisessa huollossa kiinnitetään huomiota läpivientien kuntoon, katteen näkyviin vaurioihin, kattoturvatuotteiden kuntoon ja katon yleiseen siisteyteen.

Myös jää on vaarallista

Erityisesti vanhempien rakennusten ongelmana on huonosta yläpohjan lämmöneristyksestä johtuva jääpuikkojen muodostus räystäille. Katolta putoava lumi ja jää voivat aiheuttaa vakavia omaisuus- tai henkilövahinkoja. Jäänpoisto on osa huolellista kiinteistönhoitoa, mutta jäänmuodostuksen syyhyn kannattaa myös kiinnittää huomiota. Kattoalan ammattilaiset pystyvät arvioimaan, millä korjaustoimenpiteillä jäänmuodostusta voidaan vähentää, ilman että rakenteille aiheutetaan muita riskejä.